ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ବିଦାୟୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ ଏମ ନରଭାଣେ । ୨୯ତମ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମନୋଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ |

ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ବିଦାୟୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ ଏମ ନରଭାଣେ । ୨୯ତମ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମନୋଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *