ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ୩ନଂ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡରୁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଜାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ,ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପିତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଜାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *