‘ଦ କଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନୀହୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘Y’ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ ।

‘ଦ କଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନୀହୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘Y’ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *