ବିହାରରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ ଜାଳିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ର | ଗୟା ଜଙ୍କସନର କରିମଗଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ର ୩ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ | ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଟ୍ରେନର ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ | ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଛାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର

ବିହାରରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ ଜାଳିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ର | ଗୟା ଜଙ୍କସନର କରିମଗଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ର ୩ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ | ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଟ୍ରେନର ଗୋଟିଏ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ | ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଛାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *