ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଠାବ ହେଲା ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଡୁମଡୁମାରେ ୦.୨୫୦ ଏକର ଜମିକୁ ୧.୪୭ କୋଟିରେ କିଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ଆକଳନ

ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଠାବ ହେଲା ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଡୁମଡୁମାରେ ୦.୨୫୦ ଏକର ଜମିକୁ ୧.୪୭ କୋଟିରେ କିଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ଆକଳନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *