ଅଲମ୍ପିକରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନାମ `ବିଶ୍ବ ଲୋରିୟସ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ୟିଅର ଅଫ ଦ ଆୱାର୍ଡ’ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ । ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ବିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ନୀରଜଙ୍କ ନାମ ଲୋରିୟସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ |

ଅଲମ୍ପିକରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନାମ `ବିଶ୍ବ ଲୋରିୟସ ବ୍ରେକଥ୍ରୁ ୟିଅର ଅଫ ଦ ଆୱାର୍ଡ’ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ । ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ବିନେଶ ଫୋଗଟଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ନୀରଜଙ୍କ ନାମ ଲୋରିୟସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *