ପେଶୱାରର କୋଚା ରିସାଲଦାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମସଜିଦରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ମୃତ ଓ ୫୬ଜଣ ଆହାତ

ପେଶୱାରର କୋଚା ରିସାଲଦାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମସଜିଦରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ମୃତ ଓ ୫୬ଜଣ ଆହାତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *