ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଫୋରେନସିକ ଲ୍ୟାବ୍ ଗଲା ୭୦ଟି ସିଜର ସାମଗ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ନଖ, ଚୁଟି, ରକ୍ତ ନମୁନା ପଠାଗଲା, ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି, ମାଂସ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ପଠାଗଲା

ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଫୋରେନସିକ ଲ୍ୟାବ୍ ଗଲା ୭୦ଟି ସିଜର ସାମଗ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ନଖ, ଚୁଟି, ରକ୍ତ ନମୁନା ପଠାଗଲା, ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି, ମାଂସ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ପଠାଗଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *