ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର, ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରମୋଦ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଆ ପାରା ଅଲିମ୍ପିଆନ୍‌ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର, ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରମୋଦ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *