ବଜେଟ୍ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଉତ୍ସାହ; ଆରମ୍ଭରୁ ସେନ୍‌ସେକ୍ସ ୫୮୨.୮୫ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ସେନ୍‌ସେକ୍ସ ୫୮୨.୮୫ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ୫୮,୫୯୭.୦୨ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଫ୍‌ଟି ୧୫୬.୨୦ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ୧୭,୪୯୬.୦୫ରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ବଜେଟ୍ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଉତ୍ସାହ; ଆରମ୍ଭରୁ ସେନ୍‌ସେକ୍ସ ୫୮୨.୮୫ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ସେନ୍‌ସେକ୍ସ ୫୮୨.୮୫ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ୫୮,୫୯୭.୦୨ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ନିଫ୍‌ଟି ୧୫୬.୨୦ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ୧୭,୪୯୬.୦୫ରେ ପହଞ୍ଚିଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *