ଷ୍ଟାର ମହିଳା ରେସଲର୍ ବିନେଶ ଫୋଗଟ୍ ରେସଲିଙ୍ଗ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ’ରେ ମେଡାଲ ଜିତି ପୁଣିଥରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ । ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୨ ଥର ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ।

ଷ୍ଟାର ମହିଳା ରେସଲର୍ ବିନେଶ ଫୋଗଟ୍ ରେସଲିଙ୍ଗ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ’ରେ ମେଡାଲ ଜିତି ପୁଣିଥରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ । ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୨ ଥର ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *