ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍କ୍ବାଶ୍‌ ମିକ୍ସଡ୍‌ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ; ଦୀପିକା ପାଲ୍ଲିକଲ ଓ ହରିନ୍ଦର ପାଲ ସଂ ଆଣିଲେ ପଦକ | ଭାରତର ମୋଟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୨୦କୁ ବୃଦ୍ଧି | ରୌପ୍ୟ-୩୧, ବ୍ରୋଞ୍ଜ-୩୨ ସହ ମୋଟ ପଦକ ୮୩ |

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍କ୍ବାଶ୍‌ ମିକ୍ସଡ୍‌ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ; ଦୀପିକା ପାଲ୍ଲିକଲ ଓ ହରିନ୍ଦର ପାଲ ସଂ ଆଣିଲେ ପଦକ | ଭାରତର ମୋଟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୨୦କୁ ବୃଦ୍ଧି | ରୌପ୍ୟ-୩୧, ବ୍ରୋଞ୍ଜ-୩୨ ସହ ମୋଟ ପଦକ ୮୩ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *