ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବହୁଛି ଦେବୀ ନଦୀ, ଦଳେଇ ଘାଇ ଠାରେ ଦେବୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ, ବିପଦ ସଂକେତ ୫୭ ଫୁଟ୍; ଜଳସ୍ତର ୬୦.୧୦ ଫୁଟ୍‌

ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବହୁଛି ଦେବୀ ନଦୀ, ଦଳେଇ ଘାଇ ଠାରେ ଦେବୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ, ବିପଦ ସଂକେତ ୫୭ ଫୁଟ୍; ଜଳସ୍ତର ୬୦.୧୦ ଫୁଟ୍‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *