ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରଷିଆର ଆକ୍ରମଣରେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ‘ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ ଏନ-୨୨୫ ମ୍ରିୟ‘ ଧ୍ବଂସ ।

ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରଷିଆର ଆକ୍ରମଣରେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ‘ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ ଏନ-୨୨୫ ମ୍ରିୟ‘ ଧ୍ବଂସ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *