ବାଲେଶ୍ବରର ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ | SMART- ଦୂରଗାମୀ ସୁପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ବିଧ୍ବଂସୀ | ପାଣି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ବଂସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି SMART

ବାଲେଶ୍ବରର ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ | SMART- ଦୂରଗାମୀ ସୁପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ବିଧ୍ବଂସୀ | ପାଣି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ବଂସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି SMART

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *