ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ: ୭୩ ବର୍ଷ ପରେ ଜିତିଲା ଥୋମାସ କପ। ୧୪ ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍‌ ହାସଲ କଲା ଟାଇଟଲ

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ: ୭୩ ବର୍ଷ ପରେ ଜିତିଲା ଥୋମାସ କପ। ୧୪ ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍‌ ହାସଲ କଲା ଟାଇଟଲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *